Tự hào với 90 năm Đảng quang vinh

Tự hào 90 năm Đảng quang vinh với sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng. Chúng ta cũng cẩn hiểu rõ về những nhân tố nào đã tạo lên bản lĩnh vào chí tuệ của Đảng ta. Để chung tay góp sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng luôn thắng lợi và thành công trong giai đoạn hiện nay. Để hiểu rõ vẫn đề này Truyền QPVN đã trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh.